V170 Sikkerhet og beredskap

Kurset skal gjøre deg i stand til å kunne bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og risikoreduserende tiltak og bruke resultatet av risikoanalysen for dimensjonering av bedriftens beredskap og industrivern.

Mål for kurset:

Du skal etter kurset:

  •   ha forståelse for risikoanalyse som verktøy i risikostyring
  •   kjenne myndighetskrav til bruk av risikoanalyser
  •   kunne lede gjennomføringen av en grovanalyse
  •   kunne lede gjennomføringen av en sikker jobb analyse (SJA)
  •   ha kjennskap til metoder for kvantitative og kvalitative risikoanalyser
  •   kunne planlegge bedriftsintern beredskap med grunnlag i risikoanalysen
  •   kunne planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser
  •   være kjent med lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid

Gjennomføring:

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger og gruppearbeid med veiledning.

Pensum

Det er viktig at du er godt forberedt til samlingen for hver modul. Pensumlisten kan du laste ned her. Vær oppmerksom på at pensumlisten kan endres fra gang til gang. Den oppdaterte pensumlisten er tilgjengelig fire uker før kurset starter. Du vil også få tilsendt pensumlisten på e-post fire uker før kursstart.

Forkunnskaper

Det kreves at du har gjennomgått Grunnopplæring i arbeidsmiljø eller har tilsvarende kompetanse i løpet av de fem siste årene. Utdanning/praksis må kunne dokumenteres.

Send meg informasjon om dette kurset på e-post

ISO 9001:2015 Gap analyse

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. Vår ISO 9001:2015 Gap-analyse vil gjøre deg bedre rustet til å møte kravene i den nye standarden.

Les mer
TK iht. Byggevareforordningen

Det er påkrevd CE-merking av lastbærende stål- og aluminiumskomponenter som benyttes i norske bygningskonstruksjoner. Vi er utpekt som Teknisk kontrollorgan iht. byggevareforordningen for NS-EN 1090-1. 

Les mer